Syntra West

Whatsapp 0497 58 29 58

Duaal leren

Voltijdse
dagopleidingen

Ondernemers-
opleidingen

header

Duurzaam bodemevenwicht als basis van ecologisch groenbeheer

De eerste module in het opleidingstraject Ecologisch groenbeheerder

Opleiding van 4 sessies

Tags: ecologie, duurzaam_groen, bodem, bodemevenwicht, pH, kalk, bodemverbetering, meststoffen, bemesting, grondbewering, tuinaannemer, tuinarchitect,

Onder druk van steeds strenger wordende regelgeving inzake milieunormen en beperking van pesticidengebruik, maar ook om tegemoet te komen aan de maatschappelijke tendensen waarbij ecologie en duurzaamheid een steeds prominenter plaats innemen bij het brede publiek, moeten we het groenbeheer fundamenteel anders aanpakken. Om in deze wijzigende context duurzaam groen en een efficiënt onkruidbeheer te kunnen realiseren, zal de kwaliteit van onze bodems een essentieel aandachtspunt vormen. Deze opleiding wil hiervoor de inzichten en de goede praktijk aanleveren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na het volgen van deze opleiding begrijp je hoe de bodem in al zijn aspecten functioneert, en zie je de samenhang tussen fysische kenmerken van de bodem en biologische en chemische bodemvruchtbaarheid.

Je bent in staat om de nodige bodemverbetering uit te voeren die leiden tot een duurzaam ecologisch evenwicht van de bodem en in de plantengroei.

Je bent eveneens in staat om via beheersmaatregelen dit duurzaam ecologisch evenwicht te bestendigen in de tijd.

Programma

Belangrijke begrippen rond bodemvruchtbaarheid

- Grondsoorten en hun eigenschappen - bodemtextuur

- Bodemstructuur

- Bodemwater en bodemlucht: eigenschappen - functie - verhoudingen

- Voedingselementen: nut - overmaat en tekort

- pH of zuurtegraad

- EC of zoutgehalte

- CEC of adsorptiecomplex

- Bodemleven

- Mineralisatie en humificatie

- Organische stof en humusgehalte

Bodemverbetering:

- Belang van de bodemontleding

- Bodemproblematieken en remediëring (# bodemverbeteraars)

- Soorten compost (voor- en nadelen), toedienen van compost

- pH-meting en -correctie (+ structurele maatregelen)

- verbetering van de luchthuishouding

- verbetering van de waterhuishouding

Bemesting:

- soorten meststoffen

- belang van de organische en organisch-minerale meststoffen

- vermijden van milieuverontreiniging door nutriënten

Bodembewerking:

- nut van bodembewerking vs nadelen van bodemverstoring

- voor- en nadelen van kerende bodembewerking

- voor- en nadelen van niet-kerende bodembewerking

- relatie bodembewerking - onkruiddruk

Voor wie is deze opleiding bestemd

tuinarchitecten

tuinaannemers en hun medewerkers

ploegbazen en medewerkers van groendiensten steden en gemeenten

ploegbazen en medewerkers sociale economie

Voorkennis

geen voorkennis vereist

Toelatingsvoorwaarden

geen toelatingsvoorwaarden


Opleiding van 4 sessies

Onze partners

ISO 9001:2008

Met de steun van

© Copyright 2018 door Syntra West vzw| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden
m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België